We use cookies to give you a better user experience. Please read our cookies policy here.

Personvernerklæring

Sist oppdatert 13.08.2018

Melin Collectors er Norges ledende inkassoselskap innen håndtering og oppfølging av utestående fordringer i helsesektoren. I Melin Collectors tar vi personvern på alvor, og det er derfor viktig for oss at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personopplysninger omfatter alle opplysninger, dataer og vurderinger som kan knyttes til deg som person. Det kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse og personnummer, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All behandling av personopplysninger reguleres pt. av personopplysningsloven og EUs forordning for Personvern (GDPR) som omfatter innsamling, registrering, utlevering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.

Melin Collectors, ved faktisk leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Melin Collectors følger lovkrav rundt personvern, og har konsesjon fra Finanstilsynet og oppfyller alle lovkrav fra norske myndigheter og Datatilsyn.

Hvilke personopplysninger behandler Melin Collectors?

Melin Collectors behandler personopplysninger for å kunne gjennomføre våre forpliktelser i forbindelse med fakturaoppfølging og som inkassator etter avtale med våre oppdragsgivere - din(e) kreditor(er), og for å ivareta lovpålagte krav.

For å sørge for en trygg og riktig identifisering av sakene vi arbeider med henter vi inn følgende informasjon:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Kontaktopplysninger som telefonnummer og/eller e-postadresse
  • Skatteopplysninger
  • Betalingsanmerkninger mm.

Vi besitter også informasjon om betalingshistorikk, betalingsavtaler, telefon og e-postkorrespondanse mellom kundebehandler og debitor/kreditor, samt kredittopplysninger med mer. Kredittvurderinger og informasjon om tidligere skatt, inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger innhentes fra kredittopplysningsbyråer.

Opplysningene om deg kommer enten fra din behandler, eller annet administrativt personale hos din behandler, deg selv eller folkeregisteret. Under har vi skissert opp tilfeller og steder der informasjon og opplysninger hentes.

Opplysninger fra behandler og offentlige registre

Personopplysninger om deg mottar Melin Collectors automatisk fra journalsystemet til våre oppdragsgivere, men det presiseres her at ingen i Melin Collectors har tilgang til journalen om deg som pasient - det er utelukkende kontaktinformasjon som mottas.

For å drive en effektiv virksomhet har vi tilgang til offentlige administrative registre, slik at vi kan verifisere om opplysningene vi besitter om deg er korrekte.

Opplysninger du selv gir

Du kan selv velge om du vil gi oss flere personopplysninger. Dette kan hjelpe oss med behandlingen av din sak, som kan være til din fordel. Du kan for eksempel ha en gyldig grunn til hvorfor du ikke har betalt ned gjeld, eller du ønsker å sende oss opplysninger i forbindelse med etablering av en betalingsordning hensyntatt din situasjon og etter dine behov. Det er også viktig at du oppdaterer din informasjon dersom endringer skjer - enten ved å kontakte oss eller din behandler.

Opptak og lagring av kommunikasjon

Som et ledd i vår kvalitetsforsikring og for effektiv kundebehandling tas det opptak av telefonsamtaler til vårt kundesenter med hjemmel i personopplysningsloven. Før opptaket blir gjort, blir det spilt av en automatisk talebeskjed som informerer om opptaket før samtalen starter, hvor man samtidig får mulighet til å reservere seg for opptak via tastevalg. Lydopptakene blir lagret i tre måneder før de blir slettet. Tilgangen til opptakene er begrenset til de som har et tjenstlig behov, og all tilgang blir loggført med en kort begrunnelse hver gang avspilling foretas.

Hvordan behandler Melin Collectors dine personopplysninger?

Enhver behandling av personopplysninger krever at det foreligger et behandlingsgrunnlag. Per dags dato har inkassoselskap lovhjemmel for å samle inn personopplysninger og behandle personopplysninger i tråd med Personvernforordningen artikkel 6 (1).

Melin Collectors kan behandle dine personopplysninger med hjemmel i Inkassoloven av 13. mai 1988, samt oppdragsavtalen med vår oppdragsgiver. Formålet med behandlingen av personopplysninger er å sikre en god innkrevingsprosess av pengekrav i samsvar med gjeldende regelverk. Innfordring av pengekrav er en oppgave av offentlig interesse, og det er svært viktig at innkrevingen skjer av riktig person – derfor er behandling av personopplysninger nødvendig ved inkasso, selv om du ikke har samtykket til dette.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger?

For å kunne behandle din(e) sak(er) vil Melin Collectors medarbeidere ha tilgang til dine personopplysninger når det er nødvendig. I slike tilfeller vil det kun gis tilgang etter behov og etter de formål som er beskrevet, og alle Melin Collectors medarbeideren er bundet av taushetsplikt.

Som hovedregel vil ikke Melin Collectors dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre utenforstående tredjeparter. Unntaket er dersom Melin Collectors er rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger eller dersom tredjepart er en av våre tjenesteleverandører hvor behandling av persondata er regulert i avtale, som f.eks. utskrifts- og posttjenester. Opplysningene kan også deles med vår oppdragsgiver (din avtalepart), kredittopplysningsbyråer, namsmannen og andre offentlige myndigheter.

Dine personopplysninger kan også gis ut til andre dersom de har fullmakt signert/gitt av deg.

Lagring og sletting av opplysningene

Melin Collectors beskytter dine personopplysninger i samsvar med EUs personverndirektiv og norsk lov.Det betyr at personopplysninger som behandles hos Melin Collectors er sikret ut fra bestemmelser om konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Melin Collectors lagrer dine personopplysninger så lenge dette er pålagt og tillatt etter lovverket, og så lenge vi har lovlig grunnlag for å lagre slike opplysninger. Et slikt grunnlag kan for eksempel være å sikre god inkassoskikk, eller forsvare oss og vår oppdragsgiver mot rettslige krav inntil foreldelsesfristen utløper. For inaktive debitorer, blir personopplysninger lagret i opptil fem år før det gjennomføres en pseudonymisering av personopplysningene. Samtaler blir lagret opp til 3 mnd før de slettes.

Når det kommer til sletting av personopplysninger skjer dette i tråd med bransjenormen for inkassobransjen i Norge.

Dine rettigheter

Rett til innsyn og retting av opplysninger

Du har til enhver tid rett til å be om innsyn i personopplysningene vi har registrert om deg, samtå få vite innholdet og hvor vi har innhentet dine personopplysninger fra. Dersom personopplysningene er unøyaktige, ufullstendige eller irrelevante, har du rett til å be oss korrigere eller slette personopplysningene som vi besitter. Vi oppmuntrer deg til å gi oss beskjed dersom noen av personopplysningene dine er feil slik at vi besitter korrekt informasjon.

Hvordan kan jeg endre eller klage på bruken av mine personopplysninger?

Du har innsigelsesrett dersom du mener vi ikke har rett til å behandle dine personopplysninger. I slike tilfeller kan vi bare fortsette behandlingen hvis vi kan rettferdiggjøre årsaker som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter. Vi kan alltid behandle dine personopplysninger hvis dette er påkrevet for å avgjøre, utøve eller forsvare rettslige krav.

Hvis du er misfornøyd med svaret eller mener vi behandler dine personopplysninger på en urettferdig eller ulovlig måte, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om Datatilsynet og deres klageprosedyre her.

Kontaktinformasjon

Dersom du har spørsmål eller kommentarer vedrørende personvernerklæringen, ber vi deg kontakte oss på privacy@melincollectors.com.

For andre spørsmål ta kontakt via vårt kontaktskjema eller telefon 21 62 73 00.

Personvern